บริการวิชาการ

บริการตรวจวิเคราะห์

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
ดิน พืช และปุ๋ย
อาหารสัตว์

บริการให้เช่าเครื่องมือ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร
ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช
ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาสัตว์
[vc_column_textlink=]