ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรทรัพยากรเกษตร (ปีการศึกษา 2565 เปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตรพืชศาสตร์ )

    ศึกษาการจัดการด้านพืชและทรัพยากรเกษตรที่ครอบคลุมทั้งพทชไร่และพืชสวน ตรวจสอบวิเคราะห์ทรัพยากรทางการเกษตร การปรับปรุงพันธ์พืช การปรับปรุงดิน น้ำ ภูมิอากาศ และนิเวศเกษตร รวมทั้งประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อกระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ทันสมัย
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตร)
ชื่อย่อ : วท.บ. (ทรัพยากรเกษตร)

ภาษาอังกฤษ 

ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Agricultural Resources)
ชื่อย่อ : B.S. (Agricultural Resources)

    เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตทางการเกษตร โดยจะได้เรียนรู้วิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเกษตร  ด้านพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และการจัดการทรัพยากรเกษตร พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาโดยใช้ต้นทุนทางทรัพยากรเกษตรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่ความยั่งยืน เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

Motto : รอบรู้เกษตร เจตคติดี มีความคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

ตัวอย่างอาชีพ

  1. นักวิชาการ นักส่งเสริมการเกษตร นักวิจัย เจ้าหน้าที่ทางด้านการเกษตรในหน่วยงานของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ
  2. พนักงานบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  3. ประกอบอาชีพส่วนตัว เจ้าของฟาร์ม ธุรกิจทางการเกษตร