ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรทรัพยากรเกษตร

    สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร เป็นหลักสูตร 2 ปี จัดการศึกษาแบบ 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ในระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือตามความเหมาะสม มีการจัดการการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยเอกสารและตำราในวิชาหลักเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แผนการศึกษา

 • แผน ก แบบ ก1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  (ทำวิทยานิพนธ์เป็นหลัก)
 • แผน ก แบบ ก2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  (ทำวิทยานิพนธ์ควบคู่กับการเรียนในชั้นเรียน)

ตัวอย่างอาชีพ

 1. นักวิทยาศาสตร์
 2. นักวิชาการเกษตร
 3. นักวิจัย
 4. ธุรกิจส่วนตัว
 5. พนักงานบริษัท

Motto: Ready to learn Ready to think Ready to work