ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร

    เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัย ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางวิชาการทั้งในเชิงทฤษฎี ปฏิบัติ การวิจัยด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร ตามความต้องการของตลาดแรงงานในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านการวิจัย และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการอาหาร ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและสากล รูปแบบหลักสูตร 2 ปี จัดการศึกษาแบบ 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคต้นและภาคปลาย ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ในระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ หรือตามความเหมาะสม มีการจัดการการเรียนการสอน เป็นภาษาไทยเอกสารและตำราในวิชาหลักเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แผนการศึกษา

  • แผน ก แบบ ก1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
    (ทำวิทยานิพนธ์เป็นหลัก)
  • แผน ก แบบ ก2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
    (ทำวิทยานิพนธ์ควบคู่กับการเรียนในชั้นเรียน)

ตัวอย่างอาชีพ

  1. นักวิชาการและนักวิจัยด้านเทคโนโลยีการอาหารในหน่วยงานของภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
  2. นักเทคโนโลยีการอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง

Motto:  เก่งวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้นำทางความคิด