ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสัตวศาสตร์

   มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการผลิตสัตว์ ซึ่งเน้นสัตว์เศรษฐกิจ เช่น สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ และสัตว์เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เป็นต้น โดยมีการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสัตว์ ได้แก่ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีการขยายพันธุ์สัตว์ การกำเนิด การประกวดสัตว์ การจัดการด้านอาหารสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ การจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์ รวมถึงการจัดการด้านต่างๆ ที่มีผลทำให้สัตว์สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้ได้ผลิตผลดีมีคุณภาพ ปราศจากสารปนเปื้อนและเชื้อโรค มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านอาหารของโลก และการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของผู้บริโภค
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ชื่อย่อ : วท.บ. (สัตวศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ 

ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Animal Science)
ชื่อย่อ : B.S. (Animal Science)

   คนจบสาขานี้มาบอกเลยว่าหางานได้ไม่ยาก โดยเราจะสามารถเลือกทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอกชน งานภาครัฐได้แก่ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ หรือ รับราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล สำหรับภาคเอกชนก็จะเป็นงานฟาร์ม ซึ่งมีทั้ง “สัตวบาลประจำฟาร์ม” โดยงานฟาร์มเราก็ต้องคอยดูแลสัตว์ ทั้งขั้นตอนเรียกได้ว่ากินนอนที่นั่นเลย ดังนั้นเรียกได้ว่ามีเงินเก็บอยู่มากเพราะไม่ค่อยได้ไปไหน ส่วน “นักวิชาการส่งเสริม” ก็เหมาะกับคนชอบเดินทางซึ่งจะไปดูแลฟาร์มให้กับลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้ก็ยังมี “เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย” โดยจะเลือกย่อยได้อีกจะขาย อาหาร หรือยา โดยเราต้องไปคุยกับฟาร์มลูกค้า คอยดูแลลูกค้าทุกอย่าง โดยเอาความรู้ที่เรียนทางสัตวศาสตร์มาแก้ไขปัญหาด้านการผลิตให้กับลูกค้าด้วย

Motto:  Laws of Animal Science

L: Leadership มีภาวะผู้นำ กล้าริเริ่มในทางที่ดี

A: Attitude มีเจตคติที่ดี คิดเชิงบวก

W: Wisdom มีปัญญา มีความรู้ในวิชาชีพ

S: Smart มีความเฉียบคมต่อการแก้ปัญหา

ตัวอย่างอาชีพ

  1. ผู้จัดการฟาร์มหรือนักสัตวบาลประจำฟาร์ม
  2. นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการและพนักงานส่งเสริมด้านสัตวบาล/สัตวศาสตร์ ทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน
  3. ธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงและทางอ้อมกับการผลิตปศุสัตว์หรือการเกษตรกรรมทั่วไป
  4. บุคลากรในทุกภาคส่วนนของอุตสาหกรรมปศุสัตว์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
  5. ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ