ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ

    มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีการอาหารและการจัดการความปลอดภัยในการผลิตอาหาร ตลอดจนความรู้ความเข้าใจด้านโภชนศาสตร์ เพื่อให้สามารถพัฒนาและควบคุมการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยและเหมาะสมต่อผู้บริโภค
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารปลอดภัยและโภชนาการ)
ชื่อย่อ : วท.บ. (อาหารปลอดภัยและโภชนาการ)

ภาษาอังกฤษ 

ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Food Safety and Nutrition)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Food Safety and Nutrition)

    เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีการอาหาร และการจัดการความปลอดภัยในการผลิต อาหารตลอดจนความรู้ด้าน โภชนาศาสตร์เพื่อให้สามารถพัฒนา และควบคุมการผลิตอาหารให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารและสถานประกอบการบริการอาหาร

Motto: ก้าวทันโลก กินปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค

ตัวอย่างอาชีพ

  1. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
  2. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา/ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพอาหาร (GMP HACCP ISO 22000)
  3. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโภชนาการ/นักโภชนาการ
  4. นักวิชาการ/วิจัยในหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน (อาจารย์ นักวิชาการ นักวิเคราะห์อาหาร)
  5. เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหาร